Vannrettigheter til gården


Dalen Gård har 25% fallrettigheter i både indre og ytre Sagelva samt hele fallrettigheten i det lille sjøbekkfallet (Dalabekken). Ytre Sagelva er grense-elv mot Bårdset i nord og Indre Sagelva er grense-elv for jaktfeltet mot sør.


Sjøbekken (Dalabekken) er grense-bekk mot Plassa og Kårmyran (i øst) og Nergården i sør, og en veldig god og stabil vannkilde til beitedyrene på gården som aldri blir tørr.

Skog


Dalen Gård er ingen stor skogeiendom, men har egen skogbruksplan med miljøplan og miljøsertifikat. Ble plantet noe gran på 60/70 tallet som snart er hogstmoden.Seter

Dalen Gård har seter i nordenden av lillevannet som brukes ved jakt og fiske samt under tilsyn av beitedyr.

Felles havnegang Ertvågsøya Vest

I de siste 100 år har landbruket blitt mer og mer industrialisert og krav til effektiv drift og struktur-rasjonalisering har vært drevet frem av storsamfunnet. Dette har resultert i at veldig mange lokale ressurser som før var helt avgjørende for overlevelse og bosetting, har blitt sett på som mindre viktig, og mange gårdsbruk er nå bare boplasser og/eller eid av personer som bor en helt annen plass i landet. Ingen ønsket utvikling for de som driver gårdsbruk i område!


Flere av gårdene på Ertvågsøya vest begynte å ta i bruk den gamle beiteretten i utmark, men møtte fort veldig motstand da det viste seg at gammel gjerdeplikt ikke var i hevd og beitedyra kom ned på innmark og i hager. Dette resulterte i en del lokal støy, og vi så derfor nødvendigheten av å få stadfestet de rettigheter og plikter som hviler på eiere av konsesjonspliktige eiendommer på Ertvågsøya vest.


Den 3 juli 2019 ble det krevd følgende sak for Nordmøre jordskifterett:

Saken gjelder rettsutgreiing i område med sambruk eller uklart om det er sambruk mellom eiendommer.

Ertvågøya vest felles havnegang (beiteområde), felles utmarksstrekning for gårdene Aresvik, Ålmo, Bårdset, Berget, Klaven, Fuglvåg indre, Fuglvåg ytre og Alsvik/Olviken, kløyvd eiendomsrett og en redegjørelse /utgreiing av hvilke rettigheter og plikter som påhviler oppsitterne/grunneierne i denne havnegangen.

I en skjønnsforretning fra 1909 er de nevnte gårder blitt enige om at man kan la havne det antall sauer som man vinterføder på vedkommende bruk, unntatt to gaardeparter under gårdsbruket Berget. Det fremkommer ikke av denne skjønnsforretning de øvrige dyr man kan la havne i havnegangen, men vi vet at det har vært kyr på utmarka ved flere av gårdene, og det vil være rimelig å anta at både hest og geit har beitet i havnegangen i tidligere tider.

11 desember 2020: Fremmet Nordmøre Jordskifterett følgende dom:

  1. Det er felles beiterett i utmark innen jordskiftefeltet. Beiteretten gjelder alle husdyr.
  2. Hvert bruk kan slippe det antall dyr på beite i utmarka som kan vinterfores med for produsert på egen dyrkamark.
  3. Det er gjerdeplikt mellom innmark og utmark innen jordskiftefeltet.
  4. Hvert bruk har rett til å gjerde inn hjemmeutmark, seterstøl og slåtteteiger på egen eiendom.

1. februar 2021: Dom rettskraftig da ingen av partene hadde anket avgjørelsen innen fristen.

Rettsbok med dom og bruksordning 30 nov 2021

Jordskifteretten skriver på side 22 i dom av 11 desember 2020:

Av framlagte dokumenter i saken og i matrikkelen fra 1838 kan en se at hovedbrukene i saken var etablert før loven om jords fredning kom i 1860. En kan ut fra det konkludere med at det rettslige grunnlaget for gjerdeplikt mellom innmark og utmark er bestemmelsene som gjaldt før loven av 1860 ble gjort gjeldende. Noe som taler for dette er det som går fram av skjønnsforretningen fra 1909, hvor det sies at havnegangen har vært felles i en lang årrekke. Bygdeboka omtaler bosetting i området allerede fra 1300-tallet, og en vet med sikkerhet at beiteressursen i utmarka var en forutsetning for dyrehold i gamle dager da innmarka var forbeholdt for- og matproduksjon.

For gårdene som har utmark i havnegangen betyr denne dommen veldig mye med tanke på utnyttelse av gårdenes ressurser og er med på å styrke gårdene på Ertvågsøya vest som bo og arbeidsplass. Dommen vil også skape presedens for tilsvarende områder i lavlandet langs kysten der det i dag- i altfor liten grad er tilrettelagt for beiting i utmark!

Utmarka i den felles havnegang Ertvågsøya Vest (30 Km2) består hovedsakelig av fjell og skogsbeite med lave åser som gir ly for nord og vestavinden. God bonitet som hjorten har nytt godt av i årtier, men nå når gjerder mellom innmark og utmark er kommet på plass kan igjen husdyr gå ute og hente mat i næringsrik utmark som gir friske og robuste dyr.

På Dalen står alltid fjøset åpent og gir trygghet både for dyra og oss drivere. Sauene kan gå ut og inn som de vil, og ved veldig dårlig vær kommer de inn for å ligge i en tørr trekkfri binge med en seng av halm der det er mineraler og saltstein som de kan slikke på. 

Se https://www.dalengaard.com/444261809 for mer informasjon om sauene våre

Vi grunneiere må lære oss å bruke utmarka til bærekraftig kjøttproduksjon på nytt, ta tilbake gammel kunnskap og i kombinasjon med ny teknologi gir det store muligheter. Dette er kulturlandskapspleie samt produksjon av kortreist, bærekraftig og miljøvennlig kjøtt av beste kvalitet!

Blir det tilrettelagt for beiting i utmark (gjerder mellom innmark og utmark samt ferister) så vil det bli stadig flere grunneiere som starter med husdyr. Må både en holdningskapende og politisk endring til!

Tur opp lia..

Tur opp lia..

Del denne siden